Ochrona danych osobowych

Zapoznaj się ze szczegółami dotyczącymi ochrony danych osobowych. Dowiedz się, w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane i jak je chronimy.

Warunki dotyczące ochrony danych osobowych w ramach spółki  BGA Group,s.r.o. (1)

Spółka BGA group, s.r.o. (2) przystępuje do przetwarzania danych osobowych przede wszystkim  zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Ze względu na to, iż spółka BGA group, s.r.o. (3), świadcząca usługi transportowe, występuje podczas zarządzania z danymi jako administrator danych osobowych, który samodzielnie lub współnie z innymi ustala cel i sposoby przetwarzania danych osobowych i jednocześnie jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe, zawieranie Umowy o przetwarzaniu danych osobowych nie jest konieczne.

 

Dane kontaktowe administratora (4):

Výstaviště 405/1,

603 00 Brno

E-mail: info@paczkazagranice.pl 

Telefon kontaktowy: (+480) 222 198 882

 

W celu świadczenia usług w ramach zamówienia, BGA group, s.r.o. jest uprawniona do przetwarzania danych osobowych klienta lub danych osobowych podanych lub wprowadzonych klientem podczas rejestracji. Takie przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, dlatego że jest niezbędnie do zrealizowania umowy z podmiotem.

 

Wprowadzenie

Niniejsze warunki dotyczące ochrony danych osobowych informują podmiot danych o przetwarzaniu danych osobowych, przekazanych nam w celu realizacji zamówienia.

 

Definicja podstawowych terminów według GDPR

GDPR (ang. General Data Protection Regulation) w Polsce nosząca nazwę RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Pełna nazwa Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27. kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej GDPR), jest nowym przepisem prawnym UE, który wprowadza reformę europejską dotyczącą ochrony danych osobowych.  W całej UE przepis wszedł w życie z dniem 25 maja 2018, jest bezpośrednio wiążący i ma pierwszeństwo przed prawem krajowym.

Podmiot danych – dowolna osoba prywatna, którą można zidentyfikować – posiadacz danych  osobowych. 

Administrator danych – osoba prywatna lub firma, organ władzy publicznej, agencja lub inny podmiot, który samodzielnie lub współnie z innymi ustala cel i sposoby przetwarzania danych osobowych. 

Odbiorca danych - osoba prywatna lub firma, organ władzy publicznej, agencja lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe. Jeżeli odbiorca danych ze swej woli dane osobowe dalej przetwarza, staje się wtedy kolejnym administratorem, co jest jednak z punktu widzenia pierwszego administratora nieistotne. Odbiorcą owszem nie jest organ władzy publicznej, który może zdobywać dane w ramach swojej działalności.

Dane osobowe – wszelkie informacje o podmiocie danych, który można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatorów takich jak: imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

Przetwarzanie -  dowolna czynność lub zestaw czynności z danymi osobowymi lub z zestawem danych osobowych, wykonywana z wykorzystaniem lub bez wykorzystania zautomatyzowanych procesów, takich jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, strukturyzowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 

Przetwarzane dane osobowe 

Dane, które przetwarzamy, obejmują:

dane osobowe, które umożliwiają nam skontaktowanie się z użytkownikiem, innymi słowy dane kontaktowe: adres e-mail, numer telefonu, adres odebrania i doręczenia przesyłki, adres do faktury,

dane identyfikacyjne  – imię i nazwisko, nazwa użytkownika i hasło, w przypadku firm i przedsiębiorców również NIP i REGON,

dane dotyczące zamówionej usługi, które zawierają dane o przesyłce, sposobie płatności, w tym dane dotyczące konta bankowego lub karty płatniczej oraz dane dotyczące reklamacji, 

dane dotyczące działania call center (w szczególności nagrania rozmów),

dane dotyczące poruszania się użytkownika na stronie internetowej, takie jak adres IP, identyfikator urządzenia, jak również dane uzyskane za pomocą plików cookie i podobnych technologii (korzystając ze strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie tych technologii).

 

Cele przetwarzania danych osobowych 

Podczas składania zamówienia wymagane jest podanie danych osobowych, które są konieczne do sprawnej realizacji zamówienia (imię i nazwisko, adres, numer telefonu).

Celem przetwarzania danych osobowych jest zrealizowanie zamówienia klienta (t.j. podmiotu danych) lub przeprowadzenie postępowania reklamacyjnego i wykonywanie praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego między usługodawcą (w tym wypadku firmą BGA group, s.r.o.) i zleceniodawcą. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy zgodnie z art. 6 akap. 1 lit. b) GDPR, wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z art. 6 akap. 1 lit. c) GDPR oraz prawnie uzasadniony interes administratora zgodnie z art. 6 akap. 1 lit. f) GDPR.

 

Czas przechowywania danych osobowych

Administrator przechowywuje dane osobowe klienta na czas niezbędny do wykonania praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego pomiędzy usługodawcą (w tym wypadku firmą BGA group, s.r.o.) i zleceniodawca oraz do dochodzenia roszczeń wynikających z danych stosunków umownych. W celu wykonania obowiązków prawnych wynikających ze stosunku, a w szczególności z obowiązujących przepisów prawa, przechowujemy dane osobowe przez okres 10 lat.

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z GDPR w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo i poufność tych danych, m.in. w celu uniemożliwienia nieuprawnionego dostępu do danych osobowych i sprzętu używanego do ich przetwarzania oraz ich wykorzystania.

 

Odbiorcy danych osobowych, którzy mogą mieć dostęp do danych osobowych

Odbiorcą danych osobowych jest osoba fizyczna lub firma, organ władzy publicznej, agencja lub inny podmiot, któremu dane osobowe zostały przekazane przez administratora.

BGA group, s.r.o. udostępnia dane osobowe odbiorcom, którzy biorą udział w realizacji usługi dla klienta i są podani na stronie internetowej, w szczególności przewoźnikom, którzy biorą udział w transporcie i realizacji transportu przesyłek i z którymi firma BGA group, s.r.o. ma umowę, również ich oddziałom i filiom. Zamawiając usługę w naszej firmie, Państwo jednocześnie wyrażają zgodę na  przekazanie Państwa danych osobowych odbiorcom wymienionym w tym punkcie.

 

Są to następujący odbiorcy:(5)

operatorzy narzędzi marketingowych i agencje marketingowe,

odbiorcy danych osobowych, którzy zapewniają realizację płatności na podstawie umowy, (6) serwis aplikacji internetowych i inne (7) serwisy związane z działalnością firmy, firmy informatyczne, prawnicy, doradcy podatkowi.

 

Lista konkretnych odbiorców danych osobowych, z których korzystamy:

UNITED PARCEL SERVICE CZECH REPUBLIC,

TNT Express N. V.,

TOPTRANS EU,

PPL CZ s.r.o.,

GLS (General Logistics Systems Poland Sp. z o.o.)

GOPAY s.r.o, a.s.,

Facebook, 

Google LLC (Google Adwords, Google Analytics, Google Disk), Seznam.cz, a.s., lub inni dostawcy  oprogramowania, usług i aplikacji, które nie są obecnie wykorzystywane przez firmę.

 

Przekazywanie danych osobowych za granicę  

W przypadku, że klient zamówi transport przesyłki z miejscem doręczenia znajdującym się za granicą kraju, jest przekazanie danych osobowych za granicę niezbędne do wykonania zamówionej usługi.

Dane osobowe przekazywane są również uprawnionym firmom transportowym i organom celnym w celu realizacji odprawy celnej w kraju wskazanym przez klienta. 

BGA group, s.r.o. może zostać zmuszona do przekazania Państwa danych osobowych lokalnym lub zagranicznym organom władzy państwowej w celu spełnienia obowiązujących przepisów prawnych lub v celu doręczenia Państwa przesyłki do wskazanego miejca. Należy pamiętać, że za granicą mogą nie obowiązywać te same przepisy o ochronie danych osobowych jak w kraju, w którym zostały dane osobowe pierwotnie udostępnione.

Jeżeli miejscem doręczenia przesyłki jest kraj znajdujący się poza UE, wyrażają Państwo zgodę na  przekazanie swoich danych osobowych do podmiotu przetwarzającego dane znajdującego się poza UE.

 

Prawa podmiotów danych 

Podmiot danych (8) jest uprawniony do uzyskania od administratora dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 GDPR

Podmiot danych (9) ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, podmiot danych ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia zgodnie z art. 16 GDPR

Podmiot danych (10) ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 GDPR. Podmiot danych ma na podstawie art. 17 akap. 1 lit. a), i od c) do f) GDPR prawo do usunięcia danych osobowych.

Ma on również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 GDPR oraz  prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 GDPR

Podmiot danych ma prawo złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, jeżeli  uzna, że jego prawo do ochrony danych zostało naruszone.

Oświadczamy, że dane osobowe są przetwarzane w sposób prawidłowy, zbierane w konkretnych i zgodnych z prawem celach, a jednocześnie przetwarzane w sposób zapewniający ich właściwe zabezpieczenie przed nielegalnym i nieautoryzowanym przetwarzaniem.

Składając zamówienie poprzez internetowy formularz (11) potwierdzają Państwo, że zapoznali się z warunkami ochrony danych osobowych i że (12) akceptują Państwo je w całości i bez zastrzeżeń oraz wyrażają (13) zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych w celach niezbędnych do wykonania praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego między Usługodawca (w tym wypadku firmą BGA group, s.r.o.) a Zleceniodawcą.

Zgodę z powyższym może użytkownik kiedykolwiek wypowiedzieć w formie pisemnej na info@paczkazagranice.pl.  (14) 

 

Niniejsze WO wchodzą w życie z dniem ich wydania, tj. 25. 05. 2018. (15)

Odebranie paczki gdziekolwiek w Polsce jeszcze dziś
Potrzebujesz wysłać paczkę za granice jak
najtaniej!

Szybkie kontakty

Potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami.

Śledzenie przesyłki

Wyślij przesyłkę w dowolne miejsce, jakie przyjdzie Ci do głowy

Wiadomości i wydarzenia na e-mail

Adres e-mailWpisz adres e-mail
 forum icon Masz pytanie?
Napisz do nas.