Warunki dotyczące ochrony danych osobowych w ramach spółki  BGA Group,s.r.o. 

 

Spółka BGA group, s.r.o. postępuje podczas przetwarzania danych osobowych przede wszystkim  zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie 

 ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

Ze względu na to, iż spółka BGA group, s.r.o., która oferuje usługi kurierskie, występuje podczas zarządzania z danymi jako administrator danych osobowych, który sam lub razem z innymi określa cel i sposób przetwarzania danych osobowych i jednocześnie jest podmiotem przetwarzającym dane osobowe, zawieranie Umowy o przetwarzaniu danych osobowych nie jest konieczne.

 

Dane kontaktowe administratora:

Výstaviště 405/1,

603 00 Brno

E-mail: info@paczkazagranice.pl 

Telefon kontaktowy: (+480) 222 198 882

 

Do zrealizowania usługi w ramach zamówienia jest BGA group, s.r.o. uprawniona do przetwarzania danych osobowych klienta lub danych osobowych udostępnionych lub podanych klientem podczas rejestracji. Takie przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, dlatego że jest niezbędnie do pełnienia umowy z podmiotem. 

 

Wstęp

Niniejsze warunki dotyczące ochrony danych osobowych informują podmiot danych o przetwarzaniu danych osobowych, które są nam udostępnione z celem realizacji zamówienia. 

Definicja podstawowych terminów według GDPR

 

Co jest GDPR -  w języku angielskim General Data Protection Regulation lub ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, pełną nazwą  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27. kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej też GDPR), jest nowym przepisem prawnym UE, który wprowadza reformę europejską dotyczącą ochrony danych osobowych.  W całej UE przepis wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018, jest bezpośrednio wiążący i ma pierwszeństwo przed prawem krajowym.

 

Przedmiot danych – jakakolwiek osoba prywatna, którą można zidentyfikować – podmiot, który posiada dane osobowe. 

 

Administrator danych – osoba prywatna lub firma, organ władzy publicznej, agencja lub inny podmiot,  który sam lub razem z innymi określa cel i zposób przetwarzania danych osobowych.

 

 

Odbiorca danych - osoba prywatna lub firma, organ władzy publicznej, agencja lub inny podmiot, któremu są dane osobowe udostępnione. Jeżeli odbiorca danych ze swej woli dane osobowe dalej przetwarza, staje się wtedy kolejnym administratorem, co jest jednak z punktu widzenia pierwszego administratora nieistotne. Odbiorcą owszem nie jest organ władzy publicznej, który może zdobywać dane w ramach swojej działalności. 

 

Dane osobowe – wszelkie informacje o przedmiocie danych, który można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, zwłaszcza poprzez pewny identyfikator, na przykład imię, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator sieci lub poprzez jeden czy więcej specjalnych elementów fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturalnej lub  społecznej tożsamości danej osoby fizycznej. 

 

Przetwarzanie -  jakakolwiek czynność lub zestaw czynności z danymi osobowymi lub z zestawem danych osobowych, która realizowana jest z lub bez pomocy postępów mechanicznych, jakimi są  zbieranie danych, zapisywanie, zestawienie, strukturyzacja, układ, dostosowanie lub modyfikacja, wyszukanie, wgląd, użycie, udostępnienie poprzez transfer danych, szerzenie albo jakiekolwiek inne udostępnienie, ustawienie lub skombinowanie, ograniczenie, usunięcie lub likwidacja.   

 

Przetwarzane dane osobowe 

 

Do danych, które przetwarzamy, zaliczamy: 

 

dane osobowe, które umożliwiają nam skontaktowanie się z Państwem, mówiąc inaczej chodzi o dane kontaktowe: adres mailowy, numer telefonu, adres odebrania i doręczenia przesyłki, adres, który pojawi się w wystawionej fakturze,

dane identyfikacyjne  – imię i nazwisko, login i hasło, w przypadku firm i przedsiębiorców również NIP i REGON,

dane dotyczące zamówionej usługi, które zawierają dane o przesyłce, która jest transportowana, i która została u nas zamówiona, sposób płatności razem z kontem bankowym lub szczegółami karty płatniczej i dane dotyczące reklamacji,  

dane dotyczące działania call center, 

dane dotyczące Państwa poruszania się na stronie internetowej takie jak IP adres, identyfikator urządzenia, jak również dane uzyskane z plików cookie i podobnych technologii (używaniem strony internetowej użytkownik zgadza się z zastosowaniem  podanych technologii). 

 

Cele przetwarzania danych osobowych 

 

Podczas zamawiania przesyłki wymagane jest podanie danych osobowych, które są konieczne do sprawnej realizacji zamówienia (imię i nazwisko, adres, numer telefonu). 

Celem przetwarzania danych osobowych jest zrealizowanie zamówienia klienta (to jest podmiotu danych) albo też reklamacji i wykonywanie praw i obowiązków na podstawie relacji pomiędzy usługodawcą (w tym wypadku firmą BGA group, s.r.o.) i konsumentem.  

Powodem prawnym przetwarzania danych osobowych jest spełnienie umowy według art. 6 akap. 1 lit. b) GDPR, pełnienie obowiązku prawnego administratora według art. 6 akap. 1 lit. c) GDPR i uzasadnione zainteresowanie administratora według art. 6 akap. 1 lit. f) GDPR.

 

 

Czas przechowywania danych osobowych

 

Administrator przechowywuje dane osobowe klienta na czas niezbędny do wykonania praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego pomiędzy usługodawcą (w tym wypadku firmą BGA group, s.r.o.) i konsumentem  i egzekwowania roszczeń wynikających z danych stosunków umownych. Dla pełnienia obowiązków prawnych wynikających z stosunków umownych i głównie z obowiązujących przepisów prawnych przechowywujemy dane osobowe na okres 10 lat. 

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z GDPR w sposób, który zapewnia daną bezpieczność i poufność, poza wszystkim również z celem zabronienia nieuprawnionemu dostępu do danych osobowych i do urządzenia, używanego do ich przetwarzania lub z celem zabronienia ich nieuprawnionemu użyciu. 

 

Odbiorcy danych osobowych, którzy mogą mieć dostęp do danych osobowych 

 

Odbiorcą danych osobowych jest osoba fizyczna lub firma, organ władzy publicznej, agencja lub inny podmiot, któremu aministrator dane osobowe udostępnia. 

 

BGA group, s.r.o. udostępnia dane osobowe odbiorcą, którzy tworzą część procesu realizacji usługi dla klienta, są podani na stronie internetowej i to zwłaszcza przewoźcy, którzy biorą udział w transporcie i realizacji transportu przesyłek i z którymi ma firma BGA group, s.r.o. umowę, dalej również ich filie i franczyzy. Zamówienie usługi, którą oferuje nasza spółka, Państwo jednocześnie zgadzają się z udostępnieniem Państwa danych osobowych odbiorcą wymienionym w tym punkcie. 

 

Dalej również podani odbiorcy: 

 

operatorzy narzędzi marketingowych i agencje marketingowe, 

odbiorcy danych osobowych, którzy zapewniają realizację płatności na podstawie umowy, usługi aplikacji internetowej i inne usługi, które są związane z działalnością spółki, 

spółki IT , adwokaci, doradcy podatkowi.

 

 

Lista konkretnych odbiorców danych osobowych, które używamy: 

UNITED PARCEL SERVICE CZECH REPUBLIC,

TNT Express N. V., 

TOPTRANS EU, 

PPL CZ s.r.o., 

GLS (General Logistics Systems Poland Sp. z o.o.)

GOPAY s.r.o, a.s., 

Facebook,  

Google LLC (Google Adwords, Google Analytics, Google Disk), Seznam.cz, a.s., lub inni usługodawcy softwarów, usług i aplikacji, których w chwili obecnej nasza spółka nie używa. 

Przekazywanie danych osobowych za granicę  

 

W przypadku, że klient zamówi transport przesyłki z miejscem doręczenia znajdującym się za granicą kraju, jest przekazanie danych osobowych za granicę niezbędne do spełnienia realizacji zamówionej usługi. 

Dane osobowe przekazywane są również uprawnionym firmom logistycznym i organom celnym w celu realizacji odprawy celnej w kraju, który określił klient.  

BGA group, s.r.o. może zostać zmuszona do przekazania Państwa danych osobowych miejscowym lub zagranicznym organom władzy społecznej w celu spełnienia obowiązujących przepisów prawnych lub v celu doręczenia Państwa przesyłki do wskazanego miejca. Pragniemy Państwo ostrzeć, iż w inych krajach nie muszą być zastosowane takie same przepisy prawne dotyczące ochrony danych osobowych jak w kraju, w których zostały dane osobowe pierwotnie udostępnione. 

Jeżeli miejscem doręczenia przesyłki jest kraj znajdujący się poza UE, zgadzają się Państwo z przekazaniem danych osobowych administratorowi z siedzibą w miejscu poza obszarem UE. 

 

Prawa przedmiotów danych 

 

wymagania od administratora dostęp do swoich danych osobowych według art. 15 GDPR

poprawienia, inaczej mówiąc uzupełnienia – przedmiot danych jest zgodnie z art. 16 GDPR uprawniony do wymagania, by administrator bez niepotrzebnej zwłoki poprawił niedokładne dane, które go dotyczą. Biorąc pod uwagę cel przetwarzania jest podmiot danych uprawniony do uzupełnienia niepełnych danych osobowych i nawet do podania dodatkowego zaświadczenia

 

ograniczenia przetwarzania według art. 18 GDPR. Przedmiot danych ma na podstawie art. 17 akap. 1 lit. a), i od c) do f) GDPR prawo do usunięcia danych osobowych. Dalej może mieć pretensje do przetwarzania na podstawie  art. 21 GDPR i ma również prawo do przenoszenia danych według art. 20 GDPR

przedmiot danych ma prawo wznieść skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, że istnieje możliwość poruszenia prawa ochrony danych osobowych

Oświadczamy, że dane osobowe są przetwarzane poprawnie i zbierane z konkretnym i praworządnym celem i jednocześnie przetwarzane w sposób, który zapewni ich właściwe zabezpieczenie przed nielegalnym i nieautoryzowanym przetwarzaniem.

 

Wysłaniem zamówienia poprzez internetowy formularz Państwo potwierdzają, że zapoznali się Państwo z warunkami ochrony danych osobowych i że zgadzają się Państwo z ich pełnym brzmieniem bez pretensji. Wysłaniem zamówienia dalej zgadzają się Państwo z użyciem swych danych osobowych z celem pełnienia koniecznego do realizacji prawa i zobowiązań, które wynikają ze stosunków umownych pomiędzy usługodawcą (w tym wypadku firmą BGA group, s.r.o.) i konsumentem.

Zgodę z powyższym może użytkownik kiedykolwiek wypowiedzieć formą pisemną na info@paczkazagranice.pl.

Niniejsze WO wchodzą w życie z dniem ich wydania, to jest 25. 05. 2018.