Zasady i warunki

Prosimy o dokładne zapoznanie się z naszymi zasadami i warunkami. Poniżej znajdują się wszystkie niezbędne informacje, takie jak procedura reklamacyjna czy towary wyłączone z przewozu.

Warunki ogólne spółki BGA group, s.r.o., Paczkazagranice.pl (1)

NIP: PL5263214327 (2), Regon: 27735354 (3). Vystaviste 405/1, 603 00 Brno, Republika Czeska

 

I. Postanowienia ogólne

I.1. Warunki ogólne (zwane dalej "WO") są ważną częścią umowy pomiędzy Usługodawcą

(spółka BGA group, s.r.o. – zwana dalej „Usługodawca“) (4) a Zleceniodawcą (osoba zamawiająca usługi transportowe – zwana dalej „Zleceniodawca“). Usługodawca oświadcza, że zrealizuje dla Zleceniodawcy transport przesyłki lub będzie świadczył usługi z transportem powiązane. Zleceniodawca oświadcza, że za oferowane usługi przekaże Usługodawcy płatność wg. uzgodnionej ceny. Warunki ogólne, podczas realizacji usług dotaczących transportu przesyłek, w sposób wiążący regulują stosunki pomiędzy Usługodawcą a Zleceniodawcą. (5)

Akceptacja WO jest traktowana jako zawarcie umowy pomiędzy Usługodawcą a Zleceniodawcą.

I.2. Zleceniodawca oświadcza, że przed zawarciem umowy z Usługodawcą zapoznał się z treścią niniejszych WO, zgadza się z nimi i akceptuje je bez pretensji.

I.3.BGA group jest właścicielem i operatorem strony internetowej www.paczkazagranice.pl (6).

 

II. Określenie podstawowych pojęć

II.1. Usługodawca - spółka BGA group, s.r.o., Vystaviste 405/1, 603 00 Brno, Republika Czeska, VAT PL5263214327. (7)

II.2. Przewoźnik - podmiot, za pośrednictwem którego Usługodawca zrealizował zamówienie.

II.3.  Zleceniodawca - podmiot, który zawarł z BGA group umowę dotyczącą transportu przesyłki. Podczas realizacji usługi transportu przesyłki BGA group będzie kierować się wyłącznie poleceniami wydawanymi przez zleceniodawcę.

II.4. Nadawca - podmiot, który jest oznaczony jako "Nadawca" na przesyłce.

II.5. Odbiorca - podmiot, który jest oznaczony na przesyłce jako "Odbiorca" i który ma  przesyłkę odebrać.

II.6. Przesyłka – to towar odebrany przez Usługodawcę lub Przewoźnika w celu realizacji usług transportowych na podstawie umowy dotyczącej przewozu towarów, zawartej między Zleceniodawcą a Usługodawcą, opatrzonej etykietą przewozową /etykietami przewozowymi (dalej zwana "Przesyłką").

II.7. Przesyłka listowna – przesyłka w kopercie UPS o wadze do 0,5 kg.

II.8. Etykieta - etykieta umieszczona na górnej i największej stronie przesyłki, która służy do identyfikacji nadawcy, odbiorcy i adresu doręczenia przesyłki. Etykieta posiada kod kreskowy.

II.9. Przesyłka za pobraniem - warunkiem otrzymania przesyłki jest uiszczenie przy jej odbiorze wskazanej przez nadawcę kwoty (zwanej dalej "kwota pobrania").  Kwotę można zapłacić również kartą. Przesyłki przewożone w ramach tej usługi zwane są dalej "Przesyłkami za pobraniem". (8)

II.10. Maksymalna waga obsługiwanej przesyłki zależy od wybranego przewoźnika. Do masy zalicza się również opakowanie.

II.11. Maksymalne wymiary przesyłki - określa wybrany przewoźnik.

II.12. Przesyłka, która przekracza określone wymiary - przesyłka, której długość + obwód [obwód = (2 x szerokość) + (2 x wysokość)] razem przekracza 320 cm, lub której masa przekracza 50 kg.

(9) II.13. Ubytek rzeczywisty – to, o co została obniżona wartość przesyłki w wyniku uszkodzenia przesyłki. Nie chodzi wtedy o utratę zysku.

II.14. Konto klienta – unikalne konto użytkownika z unikalnym LOGINEM oraz HASŁEM dostępu, zawierające dane kontaktowe wykorzystywane do odbierania lub dostarczania przesyłek, wystawiania rachunków, komunikacji pomiędzy Usługodawcą a Zleceniodawcą. Do konta można zalogować się poprzez strony internetowe.

II.15. Usługa dodatkowa – wszystkie usługi nierealizowane w ramach "zwykłej przesyłki".

II.16. Strona internetowa Paczkazagranice.pl z ofertą spółki – specjalne oprogramowanie służące do rejestrowania w systemie transakcyjnym danych dotyczących zawartości, wagi, wymiarów, wartości przesyłek oraz danych teleadresowych. Na podstawie tych danych system transakcyjny oblicza cenę usług transportowych.

II.17. P. O. BOX – zamykana skrytka pocztowa znajdująca się na poczcie.

 

III. Zamówienie usługi

III.1. Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia Zleceniodawcy transportu za pośrednictwem wybranego przewoźnika. Zamówienia można dokonać za pośrednictwem formularza zamówienia zamieszczonego na stronie https://www.paczkazagranice.pl/client/wyslij-przesylke. (10) Zlecając usługę, Zleceniodawca potwierdza, że zapoznał się z warunkami przewozu konkretnego przewoźnika. W przypadku wystąpienia niezgodności pierwszeństwo mają niniejsze WO.

III.2. Wszystkie zamówienia, które zostaną zrealizowane poprzez konto konkretnego Zleceniodawcy (w oparciu o jego dane i hasło dostępu) traktowane są jako jego zamówienia. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku podania nieprawdziwych lub błędnych danych podczas rejestracji.

III.3. Usługodawca ma prawo bez podania przyczyny usunąć dowolne konto klienta.

 

IV. Obowiązki Usługodawcy

IV.1. Usługodawca zapewnia, że Zleceniodawca może zamówić dostawę za pośrednictwem konta klienta 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia dostawy złożone po godzinie 13:00, w weekend czy w dniu wolnym od pracy, traktowane są jako zamówienia złożone następnego dnia.

 

V. Obowiązki Zleceniodawcy

V.1. Zleceniodawca zapewnia, że każda paczka w przesyłce będzie oznaczona etykietą.

V.2. Etykieta musi zawierać przynajmniej dane odbiorcy – imię i nazwisko osoby fizycznej lub nazwę firmy, dokładny adres doręczenia przesyłki wraz z kodem pocztowym i numerem kontaktowym, imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru przesyłki w imieniu lub na rzecz Odbiorcy. Zleceniodawca oświadcza, iż został zapoznany z faktem, że Usługodawca nie sprawdza, czy kod pocztowy podany na etykiecie wysyłkowej jest zgodny z miejscem doręczenia, a wskazanie nieprawidłowego kodu pocztowego może skutkować niedoręczeniem przesyłki.

V.3. Zleceniodwca powinien zapewnić, że dane na etykiecie są zgodne z rzeczywistością.

V.4. Zleceniodawca zapewnia, że przesyłka nie będzie zawierać towarów wyłączonych z przewozu. W przypadku niedotrzymania danego obowiązku za jakąkolwiek wyrządzoną szkodę, jak również za uszkodzenie innych przesyłek w transporcie odpowiada wyłącznie Zleceniodawca. Usługodawca w takim przypadku zastrzega sobie prawo do rozpakowania lub likwidacji przesyłki bez odszkodowania. Niedotrzymanie tego obowiązku traktowane jest jako niedotrzymanie WO, a Usługodawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy.

V.5. W przypadku przesyłki zawierającej przedmioty wartościowe Zleceniodawca  zobowiązany jest do przedstawienia Usługodawcy jego prawdziwej wartości jeszcze przed realizacją transportu. Przedmiot wartościowy to przesyłka lub rzecz o wartości powyżej 3000 PLN (11). Jeżeli Zleceniodawca nie ujawni Usługodawcy rzeczywistej wartości towaru, przesyłka traktowana jest jako towar o wartości niższej niż 3000 PLN (12).

V.6. Zleceniodawca powinien zapewnić odebranie przesyłki w podanym miejscu.

V.7. Zleceniodawca jest zobowiązany do powiadomienia odbiorcy przesyłki o tym, że w przypadku uszkodzenia lub utraty przesyłki, odbiorca wraz z kurierem powinien niezwłocznie wypełnić protokół, który zawierać będzie informacje o rodzaju i stopniu uszkodzenia lub o utracie przesyłki. Protokół  musi być czytelnie podpisany przez odbiorcę i kuriera.

V.8. Zleceniodawca powinien powiadomić o warunkach transportu wszystkie osoby z nim związane (osoby, które przekazują lub odbierają przesyłki) i zapewnić, by warunki były dotrzymane.

V.9. Zleceniodawca jest zobowiązany do zachowania protokołu odbioru przesyłki na wypadek ewentualnych reklamacji.(13) 

 

VI. Odpowiedzialność Usługodawcy

VI.1. W przypadku transportu przesyłki na terenie Polski Usługodawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie lub utratę przesyłki tylko do wysokości szkody rzeczywistej.

VI.2. W przypadku przekroczenia terminu doręczenia Usługodawca jest zobowiązany do pokrycia szkody tylko do wysokości ceny usług transportowych (14).

VI.3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialnośi za szkody wtórne takie jak utrata zysków lub inne szkody następcze poniesione przez Zleceniodawcę lub osoby trzecie w związku z transportem przesyłki.      

VI.4. Usługodawca jest zwolniony z odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę przesyłki jeżeli udowodni, że została ona zpowodowana przez:

VI.4.1. Zleceniodawcę, Nadawcę, Odbiorcę, osobę, która odebrała przesyłkę zamiast Odbiorcy lub właściciela przesyłki,

VI.4.2. wadę towaru,

VI.4.3. nieprzekazanie zawartości przesyłki przez Zleceniodawcę lub podanie błędnych informacji o zawartości przesyłki,  (14)

VI.4.4. niedotrzymanie warunków transportu lub przekazanie do transportu towaru, który jest z niego wyłączony,

VI.4.5. podanie nieprawidłowego lub nieczytelnego adresu lub informacji na etykiecie,

VI.5. Usługodawca jest również zwolniony z odpowiedzialności za uszkodzenia doręczonej  przesyłki w przypadku, że uszkodzeniu nie mógł jakkolwiek zabronić nawet przy dotrzymaniu wszystkich reguł i procedur związanych z dostawą.

VI.6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z opóźnienia dostarczenia przesyłki z powodu siły wyższej (15).

VI.7. Usługodawca jest odpowiedzialny za szkody, zgodnie z obowiązującymi przepisami Międzynarodowego listu przewozowego (CMR), które wynoszą maksymalnie 8,33 SDR za kilogram przesyłki w przypadku jej utraty lub uszkodzenia. Limit ten nie ma zastosowania, jeżeli przesyłka została zniszczona lub uszkodzona przez Usługodawcę umyślnie.

 

VII. Odpowiedzialność  Zleceniodawcy

VII.1. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za szkodę, która zostanie wyrządzona Usługodawcy lub osobam trzecim wskutek niedotrzymania niniejszych WO. Dotyczy to przede wszystkim obowiązku przekazania Usługodawcy poprawnych szczegółów o zawartości przesyłki i jej charakterze.

VII.2. Za niedotrzymanie obowiązków podanych w art. V przez nadawcę lub odbiorcę przesyłki  Zleceniodawca jest odpowiedzialny tak samo, jakby przesyłkę oddał do transportu lub otrzymał osobiście. Zleceniodawca  ponosi odpowiedzialność za szkody, które powstały  w wyniku niedotrzymania art. V, w szczegolności w przypadku przekazania kurierowi towaru wyłączonego z przewozu.

 

 

VIII. Warunki transportu

VIII.1. Masa rzeczywista nie powinna być wyższa od masy maksymalnej, obowiązującej w przypadku wybranego Przewoźnika.

VIII.2. Usługodawca lub Przewoźnik mogą (16) odmówić odebrania towaru, jeżeli towar wyłączony jest  z przewozu.

VIII.3. Usługodawca w żadnym wypadku nie zapewnia gwarancji dostawy.

VIII.4. W przypadku niedotrzymania terminu dostawy przesyłki ekspresowej opłata pocztowa zostanie obliczona wg. ceny dostawy standardowej. Odszkodowaniem za opóźnioną dostawę będzie różnica pomiędzy ceną dostawy ekspress i standard.

VIII.5. Przesyłkę można ubezpieczyć. Opłata za ubezpieczenie wynosi 2% jej wartości. Ubezpieczenie jest możliwe aż do wysokości 78 200 PLN (17).

VIII.6. Przed odebraniem przesyłki Przewoźnik lub Usługodawca mogą sprawdzić jej zawartość. Zleceniodawca lub Nadawca muszą (18) ją wtedy otworzyć i umożliwić sprawdzenie, czy przesyłka spełnia wszystkie warunki dotyczące prawidłowego transportu a w szczególności czy odpowiada etykiecie wysyłkowej i czy waga deklarowana odpowiada wadze rzeczywistej.

VIII.7.  W przypadku przesyłki, która wymaga specjalnego traktowania, Zleceniodawca lub Nadawca (19) mają obowiązek umieszczenia na niej odpowiedniej etykiety, która na to wskazuje, np. "Towar delikatny (19)";"Uwaga! Szkło", "Góra / Dół", "Nie obracaj" itp. Takie ostrzeżenia  muszą być czytelne. W przypadku, że na paczce znajdują się 2 etykiety lub napisy o przeciwnym znaczeniu, przesyłka jest wtedy traktowana jako towar, który nie wymaga specjalnego traktowania.

VIII.8. Na paczce powinna być tylko aktualna etykieta z adresem Odbiorcy. Jeżeli na opakowaniu zostaną inne (stare) etykiety lub napisy, może to doprowadzić do złego doręczenia przesyłki.

VIII.9. W przypadku, że Odbiorca odmówi odebrania przesyłki, zostanie ona wysłana z powrotem na adres Zleceniodawcy. Opłaty pocztowe związane z wysłaniem przesyłki powinien uregulować  Zleceniodawca.

VIII.10. Podpisując protokół odbioru przesyłki bez dodatkowych uwag Odbiorca oświadcza, że przesyłka została doręczona (20) prawidłowo, bez uszkodzeń (21) i do jej doreczenia nie ma zastrzeżeń.

VIII.11. Jeżeli Zleceniodawca poda nieprawidłowe dane przesyłki (podczas nadawania przesyłki poprzez konto klienta lub na etykiecie) Usługodawca uprawniony jest do korekty cenowej opłat pocztowych za daną przesyłkę.

VIII.12. W przypadku przesyłek międzynarodowych Usługodawca zastrzega sobie prawo do korekty cenowej w razie (22) wystąpienia dodatkowych opłat związanych z transportem przesyłki (np. opłaty celne, doręczenie do odległych lokalizacji (23), magazynowanie przesyłek itp.)

 

IX. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

IX.1. - Administratorem danych osobowych jest spółka BGA group, s.r.o., Vystaviste 405/1, BRNO, 603 00, REPUBLIKA CZESKA (24) 

IX.2. Dane osobowe będą służyć wyłącznie do realizacji zamówień, oferowania współpracy handlowej i usług jak również do wysyłania wiadomości biznesowych, do których nie jest potrzebna zgoda właściciela danych.

IX.3. Przetwarzane zostaną dane osobowe jak również dane identyfikacyjne Zleceniodawcy.

IX.4. Przetwarzane zostaną dane osobowe: imię, nazwisko, adres, adres korespondencyjny, Nadawca, Odbiorca, data realizacji transportu, podana cena i masa przesyłki.

IX.5. Przetwarzane zostaną dane osobowe: Zleceniodawca, Nadawca i Odbiorca.

IX.6. Dane osobowe zapisane zostaną przez 6 miesięcy od ich przekazania spółce BGA group, s.r.o..

IX.7. Dane osobowe będą (25) przetwarzane przez administratora, Usługodawcę i osoby, które połączone są z realizacją przesyłki.

IX.8. Dane osobowe Zleceniodawcy, Nadawcy przesyłki i Odbiorcy będą udostępnione również Przewoźnikowi  jak również osobom, które powiązane są z realizacją transportu przesyłki w celu jej sprawnego dostarczenia.

IX.9. Zleceniodawca i Odbiorca mają (26) dostęp do informacji dotyczących przetwarzania ich danych osobowych.

IX.10. Zleceniodawca i Odbiorca są uprawnieni żądać od administratora ich danych osobowych wytłumaczenia w przypadku przetwarzania danych w sposób nieprawidłowy lub wbrew ustawie o ochronie danych osobowych.

IX.11.Jeżeli dojdzie do nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych lub przetwarzanie jest wbrew ustawie o ochronie danych osobowych, Zleceniodawca lub Odbiorca mają prawo żądać administratora o usunięcie niewłaściwości.

IX.12. Nadaniem przesyłki Zleceniodawca wyraża zgodę na przetwarzanie, zbieranie i retencję  danych osobowych w ramach realizacji transportu i oferowanych usług. W przypadku, że klient nie zgadza się z powyższym, zrealizowanie oferowanych usług nie jest możliwe.

IX.12.1. Zleceniodawca oświadcza, że został zapoznany z faktem, iż Usługodawca jest uprawniony do korzystania z adresu, numeru telefonu i adresu e-mail w celu rozpowszechniania wiadomości reklamowych dotyczących własnych produktów lub usług podobnych do tych, które już zostały Zleceniodawcy przekazane.

Usługodawca jest również uprawniony do przetwarzania danych osobowych takich jak: imię, nazwisko i adres w celu propozycji współpracy (27) i usług. W obu wypadkach przetwarzanie danych osobowych przez Usługodawcę jest możliwe  (28) do momentu wyrażenia sprzeciwu Zleceniodawcy (patrz.Dz.U.)

 

X. Otworzenie przesyłki

X.1. Usługodawca lub Przewoźnik mogą otworzyć przesyłkę w następnych przypadkach:

X.1.1. przesyłka nie może zostać dostarczona ani zwrócona lub jej zwrot nie jest możliwy zgodnie z umową,

X.1.2. istnieje uzasadnione podejrzenie, że przesyłka zawiera przedmiot, który wg. niniejszych WO traktowany jest jako towar niebezpieczny lub rzecz, która nie może być przetransportowana wg. art. XIII, lub jej transport jest z innego powodu niedozwolony,

X.1.3. przesyłka ma uszkodzone opakowanie lub zawartość (np. zawartość jest ciekła i wycieka z paczki, podczas manipulacji z paczką słychać dźwięk, który oznacza, że towar jest rozbity lub w inny sposób uszkodzony itp.),

X.1.4. Usługodawca lub Przewoźnik mają uzasadnione podejrzenie, że zawartość przesyłki została uszkodzona jeszcze przed jej przyjęciem do transportu,

X.1.5. istnieje uzasadnione podejrzenie, że transport może prowadzić do uszkodzenia przesyłki lub

X.1.6. jest to niezbędne do dotrzymania obowiązków wynikających z umowy pomiędzy Usługodawcą a Zleceniodawcą lub na podstawie prawa. (29).

X.2. Zawartość przesyłki musi być skontrolowana wyłącznie zgodnie z prawem. Zawartość przesyłki może być skontrolowana przy jej otwieraniu tylko w zakresie niezbędnym do zapewnienia celu kontroli. Otwarcie musi być przeprowadzone w taki sposób, aby zapewnić ochronę informacji chronionych na mocy obowiązujących przepisów. (30)

X.3. Po sprawdzeniu stanu przesyłki musi być ona zamknięta i opatrzona oryginalną taśmą Usługodawcy lub Przewożnika.

 

XI. Reguły reklamacji

XI.1. Zleceniodawca może złożyć reklamację z tytułu uszkodzenia, zniszczenia lub utraty przesyłki (części lub całej zawartości).

XI.2. Jeśli paczka została dostarczona, ale termin został przekroczony, Odbiorca musi zapisać to w formularzu przy odebraniu przesyłki.

XI.3. Jeśli przesyłka nie nadeszła do miejsca docelowego w ciągu 30 dni od daty spodziewanego terminu wykonania usługi transportowej, automatycznie uznawana jest za utraconą.

XI.4. Wszelkie reklamacje dotyczące przesyłki musi Zleceniodawca zgłaszać wyłącznie Usługodawcy.

XI.5. Wszelkie reklamacje Zleceniodawca musi zgłaszać niezwłocznie (31) po doręczeniu przesyłki. Późniejsze reklamacje nie będą rozpatrywane.

XI.6. Wszelkie reklamacje muszą być wysłane do Usługodawcy w formie pisemnej (najlepiej w postaci formularza reklamacyjnego). Reklamacje muszą być doręczone pocztą lub wiadomością e-mail z podpisem własnoręcznym lub elektronicznym.

XI.7. Wszelkie reklamacje muszą zawierać przynajmniej: nazwę lub imię, nazwisko i adres Usługodawcy, powód do reklamacji, wysokość żądanego odszkodowania (wraz z dokumentem potwierdzającym daną wysokość), protokół o odebraniu przesyłki, podpis osoby składającej reklamację i numer konta bankowego.

XI.8. Reklamacje zgłaszane zbyt (32) późno, z niedokładnymi informacjami lub reklamacje zgłoszone przez osobę, która nie bierze udziału w realizacji transportu przesyłki, nie będą rozpatrzone.

XI.9. Odszkodowanie na podstawie jakiejkolwiek reklamacji jest możliwe dopiero po uiszczeniu wszelkich zaległości Zleceniodawcy wobec Usługodawcy. Opłacone muszą być nawet faktury, których data płatności dopiero nastąpi.

XI.10. Do rozpatrzenia reklamacji obowiązuje termin 30 dni od daty otrzymania przez Usługodawcę  wszelkich dokumentów i informacji dotyczących reklamacji przesyłki. W przypadku, że reklamacja została rozpatrzona na korzyść Zleceniodawcy, termin zostaje przedłużony w zależności od trwania (33) procesu odszkodowania (np. zwracanie płatności na konto klienta itp.)

XI.11. Reklamacja zostanie odrzucona w przypadku, że Usługodawca lub ubezpieczający w imieniu Usługodawcy uzna reklamację za nieuzasadnioną lub jeżeli wszystkie zaległości za usługi transportowe wobec Usługodawcy nie zostaną (34) uregulowane w terminie do 3 miesięcy od otrzymania reklamacji.

 

XII. Inne uzgodnienia (35) 

XII.1. Zleceniodawca przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca może zażądać uiszczenia opłat za przekroczenie okresu magazynowania przesyłki lub zażądać dodatkowych opłat w przypadku opóźnienia w zapłacie ceny za usługi transportowe. Magazynowanie przesyłki jest bezpłatne przez pierwsze 5 dni. Dalej obowiązuje opłata 1,5 PLN za 1 kilogram przesyłki za każdy kolejny dzień. Maksymalna doba magazynowania przesyłki u której nie zostały uregulowane opłaty pocztowe to 30 dni. Po 30 dniach jest Usługodawca uprawniony do sprzedania lub zutylizowania przesyłki. Opłaty z tym związane są po stronie Zleceniodawcy.

XII.2. Zleceniodawca może anulować zamówienie tylko wtedy (36), kiedy usługi transportowe nie zostały jeszcze opłacone lub kiedy Przewoźnik nie został jeszcze zamówiony do odebrania przesyłki. Anulowanie zamówienia, które jest już opłacone lub kiedy Przewoźnik został zamówiony, nie jest możliwe.

XII.3. Zleceniodawca oświadcza (37), że w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa, powinien współpracować z Usługodawcą i niezwłocznie przekazać wszystkie niezbędne informacje, które mogą przyczynić się (38) do szybkiego rozstrzygnięcia sprawy. Obowiązek ten dotyczy zarówno współpracy między Zleceniodawcą a Usługodawcą, jak i współpracy z organami ścigania w postępowaniu karnym. Zleceniodawca oświadcza (39), że został zapoznany z tym, iż w przypadkach przewidzianych prawem Usługodawca ma obowiązek na żądanie organu ścigania, organu administracyjnego lub sądu udzielić temu organowi informacji dotyczących Zleceniodawcy, Odbiorcy lub Nadawcy przesyłki lub wstrzymać przesyłkę.

 

XIII. Towary wyłączone z przewozu:

XIII.1. towary niezapakowane wg. poleceń dotyczących aktów prawnych (patrz.Dz.U). (40),

XIII.2. towary, które nie są zapakowane wg. poleceń danego Przewoźnika lub wg. powszechnych wymagań dotyczących transportu przesyłek. Towar, którego opakowanie nie jest dostosowane do masy, kształtu, wymiarów, materiału, z którego jest wyprodukowany i jego rodzaju,

XIII.3. towar przewożony na palecie, który nie jest związany np. taśmą w taki sposób, by zabroniono jego poruszaniu się lub zsuwaniu się z palety,

XIII.4. towar, który nie jest zapakowany w podwójne opakowanie kartonowe (41),

XIII.5. towar, który nie jest solidnie zapakowany jako całość pozwalająca na łatwą manipulację i który  nie ma odpowiedniego opakowania zapewniającego, by podczas transportu nie doszło do jego utraty, uszkodzenia, jak również do uszkodzenia innych przesyłek przewożonych razem, środków transportu, wyposażenia punktu przeładunku (42), magazynów. Wyłączone z przewozu są również towary zagrażające bezpieczności wszystkich osob, które związane są z transportem przesyłki,

XIII.6. towar, który widocznie przekroczył limit dotyczący masy towaru lub jego wymiarów,

XIII.7. towar niedostatecznie zabezpieczony, np. związany tylko sznurkiem i transportowany na drewnanianych skrzyniach,

XIII.8. towary łatwo psujące się, zakaźne lub o nieprzyjemnym zapachu,

XIII.9. szczątki ludzkie lub zwierzęce, żywe zwierzęta i rośliny,

XIII.10. towary w torbach i workach,

XIII.11.towary o dużej wartości np. gotówka, metale szlachetne, papiery wartościowe, kupony (43) loteryjne, antyki, kamienie szlachetne, złoto, srebro itp.

XIII.12. dzieła sztuki, przedmioty o wartości sentymentalnej,

XIII.13. towary niestabilne termicznie, wymagające kontroli temperatury,

XIII.14. amunicja, broń palna, materiały wybuchowe i podobne przedmioty,

XIII.15. narkotyki lub leki i inne środki odurzające. Wyjątkiem są takie materiały lub substancje, które wysyłane są przez instytucje, mające do ich wysyłania potrzebne zezwolenia,

XIII.16. towar, którego napisy na opakowaniu lub widocznym miejscu przesyłki lub jej zawartości są wbrew prawu,

XIII.17. towar, którego transport jest zakazany na podstawie przepisów prawnych,

XIII.18. jeżeli przesyłka, która ze względu na swój charakter sprawia, że jest niemożliwe wykonanie usług transportowych,

XIII.19. przedmioty i substancje, które łatwo ulegają uszkodzeniu, nawet w przypadku umieszczenia na opakowaniu etykiety z informacją o charakterze towaru,

XIII.20. przedmioty, substancje i płyny w szklanych butelkach itp., które mogą być uszkodzone nawet wtedy, kiedy zostaną dotrzymane wszystkie reguły dotyczące (44) prawidłowego transportu,

XIII.21. przesyłki wysłane na skrytkę pocztową Odbiorcy
 
XIII.22. w przypadku przesyłek eksportowych – towary podlegające opodatkowaniu akcyzą, takie jak napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe,

XIII.23. towary wymienione jako towary niebezpieczne w konwencji ADR (dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych) lub IATA (dot. międzynarodowego transportu lotniczego materiałów niebezpiecznych),

XIII.24. towar o wartości przekraczającej 78 400 PLN (45).

 

XIV. Ceny usług i warunki płatności

XIV.1. Prawo Usługodawcy do otrzymania płatności za usługi transportowe powstaje w momencie oddania przesyłki do transportu,

XIV.2. Do ustalenia ceny potrzebna jest masa rzeczywista i wymiary przesyłki.

XIV.3. Ceny oferowanych usług podane są w cenniku. Wszystkie ceny zawierają podatek VAT.

XIV.4 Cena za świadczone usługi może być podwyższona o opłatę drogową, opłatę paliwową oraz klauzulę inflacyjną.

XIV.5 W przypadku przesyłek podlegających odprawie celnej, cena może zostać podwyższona o opłaty celne.

XIV.6. Usługodawca jest uprawniony do korekty ceny i opłat w cenniku. Usługodawca uprawniony jest również do oferowania promocji, w ramach których udzielany jest rabat.

XIV.7. Ceny podstawowe, podane w cenniku nie zawierają dodatkowych opłat (np. dodatkowe ubezpieczenie, płatność za pobraniem itp.)

XIV.8. Opłaty pocztowe muszą zostać uregulowane nawet w przypadku nieodebrania przesyłki z jakiejkolwiek przyczyny.

XIV.9. W przypadku niezrealizowania usługi z powodu nieoddania przesyłki do transportu przez Nadawcę w określonym terminie, obowiązują opłaty za anulowanie przesyłki w wysokości 100% ceny transportu.

XIV.10. Płatność za usługi transportowe jest realizowana przelewem bankowym na konto Usługodawcy lub kartą poprzez bramkę płatniczą.

XIV.11. Płatność za oferowane usługi transportowe uważana będzie za zrealizowaną w momencie wpłynięcia płatności na konto bankowe Usługodawcy. W przypadku płatności poprzez fakture, termin płatności podany jest na fakturze.

XIV.12. W przypadku opóźnienia w zapłacie ceny transportu, Zleceniodawca zobowiązany jest zapłacić karę umowną w wysokości 0,05 % wartości nieopłaconej faktury za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

 

XV. Umowne ustalenia dotyczące kar pieniężnych (patrz. XIV.12.) (46)

XV.1. Za niedotrzymanie któregokolwiek z postanowień zawartych w art. V – Obowiązki Zleceniodawcy i art. VIII – Warunki transportu Zleceniodawca powinien zapłacić karę w wysokości 10 x cena transportu.(47)

XV.2. W przypadku niedotrzymania obowiązków, o których mowa w art. VIII 8 jest Usługodawca  uprawniony do wyliczenia kary do wysokości 400 PLN za każdy poszczególny przypadek naruszenia obowiązku.

 

XVI. Postanowienia końcowe

XVI.1. Do rozstrzygnięcia wszystkich sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Zleceniodawcą  służą właściwe sądy w Polsce. Wszelkie zobowiązania wynikające z relacji pomiędzy Usługodawcą a Zleceniodawcą są regulowane przepisami prawnymi obowiązującymi w Polsce.

XVI.2. Niniejsze WO wchodzą w życie z dniem ich wydania.

XVI.3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych WO bez uprzedzenia. (48).

 

Niniejsze WO wchodzą w życie z dniem ich wydania, to jest 30. 11. 2016. (49)

Odebranie paczki gdziekolwiek w Polsce jeszcze dziś
Potrzebujesz wysłać paczkę za granice jak
najtaniej!

Szybkie kontakty

Potrzebujesz pomocy?
Skontaktuj się z nami.

Śledzenie przesyłki

Wyślij przesyłkę w dowolne miejsce, jakie przyjdzie Ci do głowy

Wiadomości i wydarzenia na e-mail

Adres e-mailWpisz adres e-mail
 forum icon Masz pytanie?
Napisz do nas.