Warunki ogólne spółki BGA group, s.r.o., Paczkazagranice.pl

NIP: PL5263214327, Regon: 27735354. Vystaviste 405/1, 603 00 Brno, Republika Czeska

I. Postanowienia ogólne

I.1. Warunki ogólne (dalej tylko "WO") są ważną częścią umowy pomiędzy posŕednikiem (spółka BGA group, s.r.o. – dalej tylko „pośrednik“) i konsumentem (osoba zamawiająca usługi transportowe – dalej tylko „konsument“). Pośrednik oświadcza, że zrealizuje dla konsumenta transport przesyłki lub będzie świadczył usługi z transportem powiązane. Konsument oświadcza, że za oferowane usługi przekaże pośrednikowi płatność wg. uzgodnionej ceny. Warunki ogólne regulują podczas realizacji usług dotaczących transportu przesyłek stosunki pomiędzy pośrednikiem i konsumentem w sposób wiążący.

Akceptacja WO jest traktowana jako zawarcie umowy pomiędzy pośrednikiem i konsumentem.

I.2. Konsument oświadcza, że przed zawarciem umowy z pośrednikiem zapoznał się z treścią niniejszych WO, zgadza się z nimi i akceptuje je bez pretensji.

I.3.BGA group jest właścicielem i również obsługuje stronę internetową.

II. Określenie podstawowych pojęć

II.1. Pośrednik - spółka BGA group, s.r.o., Vystaviste 405/1, 603 00 Brno, Republika Czeska, VAT PL5263214327.

II.2. Kurier – przewoźca, osoba lub spółka, którą pośrednik wykorzystał w celu realizacji dostawy.

II.3. Konsument / klient - podmiot, który zawarł z BGA group umowę dotyczącą transportu przesyłek. Podczas transportu przesyłek będzie BGA group akceptować wyłącznie polecenia wydawane przez konsumenta.

II.4. Nadawca - podmiot, który na przesyłce nazwany jest "Nadawca".

II.5. Odbiorca / adresat - podmiot, który na przesyłce nazwany jest "Odbiorca" i który ma przesyłkę odebrać.

II.6. Przesyłka – przesyłka to paczka lub więcej paczek które odebrał pośrednik lub przewoźca z celem realizacji usługi transportowych wg. umowy, która ma na opakowaniu etykietę kuriera.

II.7. Przesyłka listowa – przesyłka w kopercie (wyłącznie dokument - "papier") omasie do 0,5 kg.

II.8. Etykieta - etykieta umieszczona na górnej o najszerszej stronie przesyłki, która służy do identyfikacji nadawcy, odbiorcy i adresu doręczenia przesyłki. Etykieta posiada kod kreskowy.

II.9. Przesyłka za pobraniem - warunkiem odbioru przesyłki jest uiszczenie kurierowi kwoty wskazanej przez nadawcę na liście przewozowym. Kwotę jest możliwe zapłacić również kartą.

II.10. Maksymalną masę przesyłki określa wybrany kurier. Do masy zalicza się również opakowanie.

II.11. Maksymalne wymiary przesyłki - określa wybrany kurier.

II.12. Przesyłka, która przekracza oreślone wymiary - przesyłka, której długość + obwód [obwód = (2 x szerokość) + (2 x wysokość)] razem przekracza 320 cm, lub której masa przekracza 50 kg.

II.13. Ubytek rzeczywisty – to, o co została obniżona wartość przesyłki w wyniku uszkodzenia przesyłki. Nie chodzi wtedy o utratę zysku.

II.14. Konto klienta – unikalne konto użytkownika z unikalnym LOGINEM oraz HASŁEM dostępu, oraz pozostawia dane kontaktowe wykorzystywane do odbierania lub dostarczania przesyłek, wystawiania rachunków, komunikacji pomiędzy pośrednikiem i konsumentem. Do konta można zalogować się poprzez strony internetowe.

II.15. Usługa dodatkowa – wszystkie usługi nie zrealizowane w ramach "prostej przesyłki".

II.16. Strona internetowa z ofertą spółki – software, który służy do zaewidowania danych dotyczących zawartości, masy, wymiarów, wartości przesyłek i danych teleadresowych do systemu transakcyjnego. Na podstawie wyminionych danych system transakcyjny oblicza cenę usług przewozowych.

II.17. P. O. BOX – skrzynka, którą można zamknąć na klucz i która znajduje się na poczcie.

III. Zamówienie usług

III.1. Pośrednik oświadcza, że poprzez wybranego kuriera zrealizuje dla konsumenta transport przesyłki. Zamówieniem przesyłki konsument oświadcza, że zapoznał się z warunkami ogólnymi i wszystkimi warunkami dotyczącymi dostawy kuriera, którego wybrał i te warunki stają się jednocześnie częścią niniejszych WO. W przypadku nieporozumienia pierszeństwo mają niniejsze WO.

III.2. Wszystkie zamówienia, które zostaną zrealizowane pośrednictwem konta konkretnego konsumenta (jego imieniem i z jego hasłem) traktowane są jako jego zamówienia. Konsument zobowiązany jest do poniesienia odpowiedzialności za szkody powstałe dzięki podaniu nieprawdziwych lub błędnych danych podczas rejestracji.

III.3. Pośrednik ma prawo bez wytłumaczenia powodu skasować jakiekolwiek konto klienta.

IV. Obowiązki pośrednika

IV.1. Pośrednik zapewnia, że konsument może zamówić dostawę pośrednictwem konta klienta 24 godzin dziennie, 7 dni w tygodniu. Zamówienia dostawy doręczone pośrednikowi po godzinie 13 tej, w weekend czy w dniu wolnym od pracy, traktowane są jako zamówienia doręczone następnego dnia.

V. Obowiązki konsumenta

V.1. Konsument zapewnia, że każda paczka w przesyłce będzie oznaczona etykietą.

V.2. Etykieta musi zawierać przynajmniej dane adresata - imię osoby fizycznej lub nazwę firmy, dokładny adres doręczenia przesyłki wraz z kodem pocztowym i numerem kontaktowym, imię osoby, która jest oprawniona do przyjęcia przesyłki zamiast adresata i jego imieniem. Konsument oświadcza, iż został zapoznany z faktem, że pośrednik nie sprawdza, czy kod pocztowy zgadza się z miejscem odebrania lub doręczenia przesyłki i podanie błędnego numeru może doprowadzić do tego, że przesyłka nie zostanie doręczona.

V.3. Konsument powinien zapewnić, że dane na etykiecie są zgodne z rzeczywistością.

V.4. Konsument zapewnia, że przesyłka nie będzie zawierać towar wyłączony z eksportu. W przypadku niedotrzymania danego obowiązku za jakąkolwiek wyrządzoną szkodę jak i również za uszkodzenie innych przesyłek w transporcie odpowiada wyłącznie konsument. Pośrednik jest w takim przypadku uprawniony do otworzenia lub likwidacji przesyłki bez odszkodowania. Niedotrzymanie tego obowiązku traktowane jest jako niedotrzymanie WO i pośrednik jest wtedy uprawniony do odstąpienia od umowy.

V.5. Konsument jest w przypadku przesyłki zawierającej wartościowy towar zobowiązany do ujawnienia pośrednikowi jego prawdziwej wartości jeszcze przed realizacją transportu. Wartościowy towar to przesyłka lub rzecz o wartości wyższej od 3000 PLN. Jeżeli konsument nie ujawni pośrednikowi wartość rzeczywistą towaru, przesyłka traktowana jest jako towar o wartości niższej od 3000 PLN.

V.6. Konsument powinien zapewnić odebranie przesyłki w podanym miejscu.

V.7. Konsument jest zobowiązany do powiadomienia odbiorcy przesyłki o tym, że w przypadku uszkodzenia lub utracenia przesyłki, odbiorca powinien natychmiast wypełnić z kurierem protokół, który zawierać będzie informacje o rodzaju i stopniu uszkodzenia lub o utraceniu przesyłki. Protokół musi być czytelnie podpisany przez odbiorcę i kuriera.

V.8. Konsument powinien o warunkach transportu powiadomić wszystkie osoby z nim związane (osoby, które przekazują lub odbierają przesyłki) i zapewnić, by warunki były dotrzymane.

V.9. Konsument powinien zatrzymać protokół o otrzymaniu przesyłki na wypadek reklamacji.

VI. Odpowiedzialność pośrednika

VI.1. Pośrednik odpowierdzialny jest w przypadku transportu przesyłki na terenie Polski za uszkodzenie lub zgubienie przesyłki tylko do wysokości szkody rzeczywistej.

VI.2. W przypadku przedłużenia terminu doręczenia przesyłki powinien pośrednik uiścić szkodę tylko do wysokości opłat pocztowych.

VI.3. Pośrednik nie odpowiada za szkody wtórne, np. za utratę zysków lub inne szkody wtórne, które zostały wyrządzone konsumentowi czy innym osobom związanym z transportem przesyłki.

VI.4. Pośrednik pozbawiony jest odpowiedzialności za uszkodzenie lub utracenia przesyłki jeżeli udowodni, że została ona zpowodowana:

VI.4.1. konsumentem, osobą wysyłającą przesyłkę, adresatem przesyłki, osobą, która odebrała przesyłkę zamiast adresata lub właścicielem przesyłki,

VI.4.2. wadą wyrobu towaru,

VI.4.3. nieujawnieniem zawartości przesyłki poprzez konsumenta lub podaniem nieprawidziwych informacji dotyczących zawartości przesyłki,

VI.4.4. niedotrzymaniem warunków transportu lub przekazaniem do transportu towaru, który jest z niego wyłączony,

VI.4.5. nieprawidłowym lub nierzetelnym adresem lub etykietą,

VI.5. Pośrednik nie odpowiada za uszkodzenia przesyłki, która została odebrana, w przypadku, że uszkodzeniu nie mógł jakkolwiek zabronić nawet przy dotrzymaniu wszystkich reguł i procedur związanych z dostawą.

VI.6. Pośrednik nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane opóźnieniem dostarczenia przesyłki z powodu siły wyższej.

VI.7. Spedytor jest odpowiedzialny za szkody, zgodnie z obowiązującymi przepisami konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego - towarów (CMR), która wynosi maksymalnie 8,33 SDR za kilogram przesyłki w przypadku jej utracenia lub uszkodzenia. Limit ten nie jest ważny, jeżeli przesyłka została przez pośrednika uszkodzona lub zniszczona umyślnie.

VII. Odpowiedzialność konsumenta

VII.1. Konsument jest odpowiedzialny za szkodę, która zostanie wyrządzona pośrednikowi lub osobam trzecim wskutek niedotrzymania niniejszych WO. Dotyczy to przede wszystkim obwiązku ujawnienia pośrednikowi poprawnych szczegółów o zawartości przesyłki i jej charakterze.

VII.2. Za niedotrzymanie obowiązków podanych w art. V przez nadawcę lub odbiorcę przesyłki jest odpowiedzialny konsument tak samo, jakby przesyłkę oddał do transportu lub otrzymał osobiście. Konsument jest odpowiedzialny za szkodę, która powstała w wyniku niedotrzymania art. V, zwłaszcza w przypadku, że odda kurierowi towar wyłączony z transportu.

VIII. Warunki transportu 

VIII.1. Masa rzeczywista nie powinna być wyższa od masy maksymalnej, obowiązującej w przypadku wybranego kuriera.

VIII.2. Kurier lub pośrednik może odmówić odebranie towaru, jeżeli chodzi o towar wyłączony z transportu.

VIII.3. Pośrednik  w żadnym wypadku nie zapewnia gwarancji dostawy.

VIII.4. W przypadku niedotrzymania terminu dostawy przesyłki ekspresowej opłata pocztowa zostanie obliczona wg. ceny dostawy standardowej. Odszkodowaniem za opóźnioną dostawę będzie różnica pomiędzy ceną dostawy ekspress i standard.

VIII.5. Przesyłkę można ubezpieczyć, opłata za ubezpieczenie to 2% z jego wartości. Ubezpieczenie jest możliwe aż do wysokości 78 200 PLN.

VIII.6. Przed odebraniem przesyłki kurier lub pośrednik może sprawdzić jej zawartość. Klient lub osoba wysyłająca paczkę musi ją wtedy otworzyć i umożliwić sprawdzenie, czy przesyła spełnia wszystkie warunki dotyczące prawidłowego transportu, zwłaszcza czy etykieta zgodna jest z adresem doręczenia przesyłki. Pośrednik lub kurier może również sprawdzić, czy masa paczki lub paczek odpowiada masie, którą podano przy nadaniu przesyłki.

VIII.7.  W przypadku, że chodzi o przesyłkę, która wymaga manipulację specjalną, musi konsument lub osoba wysyłająca paczkę umieścić na niej odpowiednie etykiety, które na to wskazują, np. "towar kruchy";"uwaga szkło", "góra / dno", "nie odwracać" itp. Takie napisy muszą być czytelne. W przypadku, że na paczce znajdują się 2 etykiety lub napisy o przeciwnym znaczeniu, przesyłka jest wtedy traktowana jako towar, który nie wymaga specjalnej lub ostrożnej manipulacji.

VIII.8. Na paczce powinna być tylko aktualna etykieta z adresem odbiorcy. Jeżeli na opakowaniu zostaną inne (stare) etykiety lub napisy, może to doprowadzić do złego doręczenia przesyłki.

VIII.9. W przypadku, że odbiorca odmówi odebranie przesyłki, zostanie ona wysłana z powrotem na adres nadawcy (konsumenta). Opłaty pocztowe związane z wysłaniem przesyłki powinien uregulować nadawca przesyłki (konsument).

VIII.10. Podpisaniem potwierdzenia/protokołu o odebraniu przesyłki bez dodatkowych uwag odbiorca oświadcza, że przesyłka została doręczona bezusterkowo i bez uszkodzenia i do jej doręczenia nie ma żadnych pretensji.

VIII.11. Jeżeli konsument poda nieprawidłowe dane przesyłki (podczas nadawania przesyłki poprzez konto klienta lub na etykiecie) pośrednik uprawniony jest do korekty cenowej opłat pocztowych za daną przesyłkę.

VIII.12. W przypadku przesyłek międzynarodowych jest pośrednik uprawniony dokorekty cenowej w przypadku dodatkowych opłat związanych z transportem przesyłki (np. opłaty celne, doręczenie do strefy rozszerzonej lub obszaru odległego, magazynowanie przesyłek itp.)

IX. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

IX.1. - Administratorem danych osobowych jest spółka BGA group, s.r.o., Vystaviste 405/1, BRNO, 603 00, REPUBLIKA CZESKA

IX.2. Dane osobowe będą służyć wyłącznie do realizacji zamówień, oferowania współpracy handlowej i usług jak również do wysyłania wiadomości biznesowych, do których nie jest potrzebna zgoda właściciela danych.

IX.3. Przetwarzane zostaną dane osobowe jak również dane identyfikacyjne konsumenta.

IX.4. Przetwarzane zostaną dane osobowe: imię, nazwisko, adres, adres korespondencyjny, nadawca, odbiorca, data realizacji transportu, podana cena i masa przesyłki.

IX.5. Przetwarzane zostaną dane osobowe: klient, nadawca i odbiorca.

IX.6. Dane osobowe zapisane zostaną przez 6 miesięcy od ich przekazania spółce BGA group, s.r.o..

IX.7. Dane osobowe będą przetwarzane administratorem, pośrednikiem i osobami, które połączone są z realizacją przesyłki.

IX.8. Dane osobowe klienta, nadawcy przesyłki i odbiorcy będą udostępnione również firmie kurierskiej jak również osobom, które powiązane są z realizacją transportu przesyłki z celem jej sprawnego dostarczenia.

IX.9. Konsument i odbiorca ma dostęp do informacji dotyczących przetwarzania jego danych osobowych.

IX.10. Konsument i odbiorca jest uprawniony żądać od administratora jego danych osobowych wytłumaczenia, jeżeli chodzić będzie o przetwarzanie danych w sposób nieprawidłowy lub wbrew ustawy o ochronie danych osobowych.

IX.11.Jeżeli dojdzie do nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych lub przetwarzanie jest wbrew ustawy o ochronie danych osobowych, klient lub odbiorca ma prawo żądać administratora o usunięcie niewłaściwości.

IX.12. Nadaniem przesyłki klient wyraża zgodę na przetwarzanie, zbieranie iretencję danych osobowych w ramach realizacji transportu i oferowanych usług. W przypadku, że klient nie zgadza się z powyższym, nie można zrealizować oferowane usługi.

IX.12.1. Konsument oświadcza, że został zapoznany z faktem, iż pośrednik jest uprawniony do korzystania z adresu, numeru telefonu i adresu e-mail w celu rozpowszechniania wiadomości reklamowych dotyczących własnych produktów lub usług podobnych do tych, które już zostały konsumentowi przekazane.

Pośrednik jest również uprawniony do przetwarzania danych osobowych takich jak: imię, nazwisko i adres w celu oferowania biznesu i usługi. W obu wypadkach pośrednik może tak postępować aż do wyrażenia niezgody konsumenta (patrz.Dz.U.)

X. Otworzenie przesyłki

X.1. Pośrednik lub kurier może otworzyć przesyłkę w następnych przypadkach:

X.1.1. przesyłkę nie można dostarczyć ani wysłać z powrotem lub nie ma być wg. Umowy wysłana z powrotem,

X.1.2. istnieje uzasadnione podejrzenie, że przesyłka zawiera rzecz, która wg. niniejszych WO traktowana jest jako towar niebezpieczny lub rzecz, która nie może być przetransportowana wg. art. XIII, lub jej transport jest z innego powodu niedozwolony,

X.1.3. przesyłka ma uszkodzone opakowanie lub zawartość (np. zawartość jest ciekła i wycieka z paczki, podczas manipulacji z paczką słychać dźwięk, który oznacza, że towar jest rozbity lub w inny sposób uszkodzony itp.),

X.1.4. pośrednik lub kurier ma uzasadnione podejrzenie, że zawartość przesyłki została uszkodzona jeszcze przed jej przyjęciem do transportu,

X.1.5. istnieje uzasadnione podejrzenie, że transport może prowadzić do uszkodzenia przesyłki lub

X.1.6. jest to niezbędne do dotrzymania obowiązków wg umowy pomiędzy pośrednikiem i konsumentem lub na podstawie prawa.

X.2. Zawartość przesyłki sprawdzana jest zgodnie z prawem.

X.3. Po sprawdzeniu stanu przesyłki musi być ona zamknięta i opatrzona oryginalną taśmą pośrednika lub kuriera.

XI. Reguły reklamacji

XI.1. Konsument może złożyć reklamację uszkodzenia, zniszczenia lub zgubienia przesyłki (części lub całości zawartości).

XI.2. Jeśli paczka została mimo wszystko dostarczona, ale termin został przekroczony, musi klient zapisać to w formularzu przy odebraniu przesyłki.

XI.3. Jeśli przesyłka nie nadeszła do miejsca przeznaczenia w ciągu 30 dni od daty spodziewanego terminu wykonania usługi transportowej, automatycznie uznawana jest za utraconą.

XI.4. Wszelkie reklamacje dotyczące przesyłki musi konsument zgłaszać wyłącznie pośrednikowi.

XI.5. Wszelkie reklamacje musi konsument zgłaszać bezpośrednio po doręczeniu przesyłki. Późniejsze reklamacje nie będą rozpatrywane.

XI.6. Wszelkie reklamacje musi pośrednik otrzymać formą pisemną (najlepiej w postaci formularza reklamacyjnego). Reklamacje muszą być doręczone pocztą lub wiadomością e-mail z podpisem własnoręcznym lub elektronicznym.

XI.7. Wszelkie reklamacje zawierać muszą przynajmniej: nazwę lub imię i adres pośrednika, powód do reklamacji, wysokość żądanego odszkodowania (wraz z dokumentem potwierdzającym daną wysokość), protokół o odebraniu przesyłki, podpis osoby zkładającej reklamację i numer konta bankowego.

XI.8. Reklamacje zgłaszane za późno, z niedokładnymi informacjami lub reklamacje zgłoszone przez osobę, która nie bierze udział w realizacji transportu przesyłki, nie będą rozpatrzone.

XI.9. Odszkodowanie na podstawie jakiejkolwiek reklamacji jest możliwe dopiero po uiszczeniu wszelkich zaległości konsumenta wobec pośrednika. Opłacone muszą być nawet faktury, których data płatności dopiero nastąpi.

XI.10. Do rozpatrzenia reklamacji obowiązuje termin 30 dni od daty otrzymania przez pośrednika wszelkich dokumentów i informacji dotyczących reklamacji przesyłki. W przypadku, że reklamacja została rozpatrzona na korzyść klienta, termin zostaje przedłużony w zależości od realizacji procesu odszkodowania (np. zwracanie płatności na konto klienta itp.)

XI.11. Reklamacja zostanie odrzucona w przypadku, że pośrednik lub ubezpieczający w imieniu pośrednika uzna reklamację za nieuzasadnioną lub jeżeli wszystkie zaległości za usługi transportowe wobec pośrednika nie zostały uregulowane w terminie do 3 miesięcy od otrzymania reklamacji.

XII. Kolejne postanowienia

XII.1. Konsument oświadcza, iż został zapoznany z faktem, że pośrednik  może od niego żądać opłaty związane z magazynowaniem przesyłki w przypadku nie uiszczonych opłat pocztowych.

Pośrednik jest również oprawniony do wyliczenia kolejnych opłat związanych z nieopłaceniem opłat za usługi kurierskie. Magazynowanie przesyłki jest pierwszych 5 dni darmowe. Dalej obowiązuje opłata 1,5 PLN za 1 kilogram przesyłki za każdy kolejny dzień po terminie 5 dni. Maksymalna doba magazynowania przesyłki u której nie zostały uregulowane opłaty pocztowe to 30 dni. Po 30 dniach jest pośrednik uprawniony do likwidacji lub sprzedania towaru. Opłaty z tym związane są po stronie konsumenta.

XII.2. Konsument może anulować zamówienie tylko wtedy, kiedy usługi transportowe nie zostały jeszcze opłacone lub kiedy kurier nie został jeszcze zamówiony do odebrania przesyłki. Anulacja zamówienia przesyłki, które jest już opłacone lub kurier został zamówiony do jej odebrania, nie jest możliwa.

XII.3. Klient potwierdza, że uświadamia sobie fakt, iż w przypadku podejrzenia, że doszło do popełnienia przestępstwa, powinien współpracować z pośrednikiem i niezwłocznie przekazać wszystkie możliwe informacje, które mogą służyć do szybkiego rozstrzygnięcia sprawy. Obowiązek współpracy dotyczy jak klienta z pośrednikiem, tak również współpracy z organami ścigania w postępowaniu karnym. Konsument oświadcza, że został zapoznany z tym, iż w przypadku, który koryguje organ administracyjny, organy ścigania w postępowaniu karnym lub sąd, pośrednik powinien udostępnić wymienionym wszystkie możliwe informacje dotyczące nadawcy, odbiorcy przesyłki, lub powstrzymać transport przesyłki.

XIII. Towary wyłączone z eksportu:

XIII.1. towary niezapakowane wg. poleceń dotyczących aktów prawnych (patrz.Dz.U.),

XIII.2. towary, które nie są pakowane wg. poleceń danego kuriera lub wg. powszechnych wymagań dotyczących transportu przesyłek. Towar, którego opakowanie nie jest dostosowane do masy, kształtu, wymiarów, substancji, z których jest wyprodukowany i jego rodzaju,

XIII.3. towar przewożony na palecie, który nie jest połączony np. taśmą w taki sposób, by zabroniono jego poruszaniu się lub zsuwaniu towaru z palety,

XIII.4. towar, który nie jest pakowany w zmocnione kartonowe opakowanie,

XIII.5. towar, który nie jest pakowany w postaci 1 scalonej sztuki łatwej domanipulacji w odpowiednim opakowaniu w ten sposób, by podczas transportu nie doszło do jego utraty, uszkodzenia, jak również do uszkodzenia innych przesyłek razem transportowanych, użytych środków transportu, sprzętów w sortowni lub magazynach i jednocześnie nie zagroził bezpieczności wszystkich osob, które związane są z transportem przesyłki,

XIII.6. towar, który widocznie przekroczył limit dotyczący masy towaru lub jego wymiarów,

XIII.7. towar, który jest połączony tylko np. sznurkiem (razem związany) lub transportowany w drewnianej pace,

XIII.8. towary łatwo psujące się, zakaźne lub o nieprzyjemnym zapachu,

XIII.9. zwłoki ludzkie lub zwierzęce, żywe zwierzęta i rośliny,

XIII.10. towary w workach,

XIII.11.towary o szczególnej wartości np. gotówka, metale szlachetne, papiery wartościowe, bilety loteryjne, antyki, kamienie szlachetne, złoto, srebro itp.

XIII.12. dzieła sztuki, przedmioty mające wartość uczuciową,

XIII.13. towary niestabilne termicznie, wymagające temperaturę kontrolowaną,,

XIII.14. broń, amunicja, substancje wybuchowe itp.

XIII.15. narkotyki lub leki i inne środki odurzające. Wyjątkiem są takie materiały lub substancje, które wysyłane są przez instytucje, mające do ich wysyłania potrzebne zezwolenia,

XIII.16. towar, którego napisy na opakowaniu lub widocznym miejscu przesyłki lub jej zawartości są wbrew prawu,

XIII.17. towar, którego transport jest zakazany na podstawie przepisów prawnych,

XIII.18. jeżeli przesyłka, która ze względu na swój charakter sprawia, że jest niemożliwe wykonanie usług transportowych,

XIII.19. przedmioty i substancje, które można łatwo uszkodzić, nawet w takim przypadku, kiedy na opakowaniu znajduje się etykieta z napisem, o jaki rodzaj towaru chodzi,

XIII.20. przedmioty, substancje i sub. ciekłe w szklanych butelkach itp., które mogą być uszkodzone nawet wtedy, kiedy zostaną dotrzymane wszystkie reguły dotyczące sprawnego transportu,

XIII.21. przesyłki wysyłane do P.O. Boxów,

XIII.22. w przypadku eksportu przesyłek - takie towary, które podlegają podatkowi akcyzowemu np. napoje alkoholowe, tytoń,

XIII.23. towary wymienione w konwencji ADR (dot. międzynarodowego przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych) lub IATA (dot. międzynarodowego transportu lotniczego materiałów niebezpiecznych),

XIII.24. towar o wartości wyższej od 78 400 PLN,

XIV. Ceny za usługi i warunki płatności

XIV.1. Prawo pośrednika do otrzymania płatności za usługi przewozowe powstaje w momencie oddania przesyłki do transportu,

XIV.2. Do ustalenia ceny potrzebna jest masa rzeczywista i wymiary przesyłki.

XIV.3. Ceny oferowanych usług podane są w cenniku. Wszystkie ceny podane są wraz z podatkiem VAT.

XIV.4. Cena za usługi może być podwyższona o opłatę za myto, opłatę paliwową i klauzulę infacyjną.

XIV.5. W przypadku przesyłek, których dotyczą odprawy celne, może zostać cena podwyższona o opłaty celne.

XIV.6. Pośrednik jest oprawniony do korekty ceny i opłat w cenniku. Pośrednik oprawniony jest również do oferowania promocji, których dotyczy zniżka ceny.

XIV.7. Ceny podstawowe, podane w cenniku nie zawierają dodatkowych opłat (np. ubezpieczenie, opłatę za zwrócenie dokumentów itp.)

XIV.8. Jeżeli przesyłka nie zostanie odebrana (z jakiegokolwiek powodu), opłaty pocztowe muszą zostać uregulowane.

XIV.9. W przypadku niezrealizowanego transportu z powodu nie oddania przesyłki do transportu przez klienta w określonym terminie, obowiązują opłaty za anulację przesyłki w wysokości 100% ceny transportu.

XIV.10. Płatność za usługi transportowe jest realizowana przelewem bankowym na konto pośrednika lub kartą poprzez bramkę płatniczą.

XIV.11. Cena za oferowane usługi przewozowe staje się opłaconą w momencie otrzymania płatności na konto bankowe pośrednika. W przypadku wystawienia faktury, jest termin płatności podany w fakturze.

XIV.12. W przypadku terminowego nieopłacenia ceny transportu, powinien klient zapłacić dodatkową opłatę w wysokości 0,05 % wartości nie opłaconej faktury za każdy rozpoczęty dzień od terminu płatności.

XV. Umowa dotycząca kary (dodatkowej opłaty, patrz. XIV.12.)

XV.1. Za niedotrzymanie jakiegokolwiek postanowienia, o którym mowa w art. V – Obowiązki i art. VIII – Warunki transportu, lub postanowienia, na które wskazuje, konsument powinien uiścić opłatę dotatkową w wysokości 10 x cena transportu.

XV.2. W przypadku niedotrzymania obowiązków, o których mowa w art. VIII 8 jest pośrednik uprawniony do wyliczenia kary do wysokości 400 PLN za każde niedotrzymanie.

XVI. Postanowienia końcowe

XVI.1. Do rozstrzygnięcia wszystkich sporów powstałych pomiędzy pośrednikiem i konsumentem służą właściwe sądy w Polsce. Wszelkie zobowiązania wynikające z relacji pomiędzy pośrednikiem i konsumentem są regulowane przepisami prawnymi obowiązującymi w Polsce.

XVI.2. Niniejsze WO są ważne od daty ich ujawnienia.

XVI.3. Pośrednik zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych WO bez uprzedzenia.

 

Niniejsze WO wchodzą w życie z dniem ich wydania, to jest 30. 11. 2016.